CHI TIẾT
  CTY CP ĐÓNG MỚI VÀ SỬA CHỮA PHƯƠNG TIỆN NỔI PTSC (11/19/2011)
  Công ty Cổ phần Đóng mới và Sửa chữa Phương tiện nổi PTSC là thành viên trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC0

Hoạt động trong lĩnh vực đóng mới và sửa chữa phương tiện nổi phục vụ cho ngành Công nghiệp Dầu khí. http://ptscshipyard.com/Main/index.aspx?L=VN&P=0
Powered by Vietcornermedia