CHI TIẾT
  CTY TÀU DỊCH VỤ DẦU KHÍ (11/19/2011)
  Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí (PTSC Marine) là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam

hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ hàng hải ngoài khơi phục vụ công tác tìm kiếm, thăm dò, khai thác Dầu khí cho các nhà thầu dầu khí trong và ngoài nước hoạt động tại Việt Nam và trong khu vực.
Powered by Vietcornermedia